دسته‌بندی نشده

دستگاه پرس افقی مونتاژ و دمونتاژ چرخ قطار

یکی از فرآیندهای تعمیر چرخ ها ی قطار تعویض چرخ ، دیسک ترمز و یا چرخ دنده های موجود بر روی محور چرخ می باشد که این تجهیز عملیات دمونتاژ قطعات فرسوده و سپس مونتاژ قطعات جدید را به صورت صحیح و آسان طبق دستور العمل های استاندارد راه آهن را میسر می سازد.

Horizontal push Assembly Train wheel

One of the processes for repairing wheel wheels is the replacement of a wheel, a brake disc or gears on the wheel axle, which disassembles parts of the worn parts, and then assembles the new parts correctly and easily according to the standard railway instructions Makes it possible.

ویژگی : 
⦁ قابلیت دمونتاژ و مونتاژ چرخ بر روی محور
⦁ قابلیت دمونتاژ و مونتاژ دیسک های ترمز بر روی محور
⦁ قابلیت دمونتاژ و مونتاژ چرخ دنده ها بر روی محور
⦁ دارای صفحه HMI 10″
⦁ قابلیت ثبت و ارائه نمودار زمان – فشار در هر لحظه از عملیات
⦁ قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مربوط به هر چرخ در حافظه سیستم کنترل و در یک فایل مجزا ( از جمله زمان شروع ، زمان پایان ، نام اپراتور و کد چرخ و ….)

Property:
Dismantling and assembling the wheel on the axle ⦁
Dismantling and assembly of brake discs on the axle ⦁
Dismantling and assembling gears on the axis ⦁
⦁ HMI 10 ” ⦁
Ability to record and display the time chart – the pressure at any moment of operation ⦁
Ability to store information about each wheel in the control system memory and in a separate file (including start time, ⦁ end time, operator name and wheel code, etc.)