دسته‌بندی نشده

دستگاه H صاف کن

سازه های H و I از روش جوشکاری ساخته میشود بعد از جوشکاری بالهای این سازه می تابد و از شکل استاندارد خود خارج می گردد لذا جهت صاف نمودن بالها از این ماشین استفاده می گردد.

Straighten H device

Structures H and I are made from the welding method. After welding, the wings of this structure shines and their standard form is removed, so that the wings are used to flatten the machine.

ویژگی:

⦁ قابلیت صاف نمودن بال تیر ها تا ضخامت 60 میلیمتر
⦁ عدم محدودیت طول تیر ها
⦁ دارای 2 عدد میز ورودی و خروجی با قابلیت تنظیم ارتفاع غلطکها توسط سیستم هیدرولیک
⦁ دارای راهنما جهت تنظیم صحیح و آسان تیر ها هنگام ورود به دستگاه
⦁ قابلیت ورود تیر ها از 2 طرف دستگاه
⦁ عدم محدودیت ارتفاع تیر ها
⦁ دارای تابلو کنترل با قابلیت جابجا شدن به دو طرف دستگاه
⦁ سیستم انتقال قدرت با سه ردیف گیربکس به همراه میل گاردان

:Property
Ability to smooth the wing beam to a thickness of 60 mm⦁
Length of beams is not limited⦁
Has 2 input and output tables with roller height adjustment by hydraulic system⦁
Guides to adjust the correct beams when entering the device⦁
Ability to enter beams from two sides of the device⦁
No limit to the height of the beams⦁
Has a control panel that can be moved to both sides of the device⦁
Power transmission system with three rows of gearbox plus car transmission⦁