whats app logo

دستگاه H صاف کن هیدرولیکی

در تولید سازه های فلزی با مقاطع H و I ، با فرآیند جوشکاری این مقاطع دچار اعوجاج می گردند، لذا جهت صاف نمودن مقاطع و ایجاد شکل استاندارد از این ماشین استفاده میگردد.

طراحی و توسعه از آواندا