whats app logo

پوزیشنر

گاهـا در بعضـی کارگاههـا قطعاتـی بـا اشـکال هندسـی مختلـف، بـرای انجـام جوشکاری و یـا دیگـر عملیـات صنعتـی نیـاز بـه چرخـش در جهـات مختلـف و قـرار گرفتـن در زوایـای مختلـف را دارنـد تـا بتـوان عملیـات جوشـکاری را بـه طـور یکنواخـت و بـا یـک سـرعت مناسـب و دقیـق انجـام داد. بـه همیـن خاطـر دسـتگاه پوزیشـنر زاویـه گیـر سـاخت شـرکت رهـاورد سـازه اراک توانایـی سـرعت بخشـیدن و انعطـاف پذیـری بالایی را در ایـن رابطـه دارا اسـت .

ویژگـــــــی ها:

  • قابلیت نصب قطعات با اشکال مختلف
  • قابلیت کنترل سرعت گردشی توسط اینورتر
  • قابليت زاويه گيری از 10 -درجه در حالت افق تا 120 درجه
  • قفل خودکار پس از تنظیم زاويه دلخواه
  • دارای صفحه مدرج با شيار T جهت نصب آسان قطعات
  • دارای سازه ای سبک و قابل حمل و جابجایی آسان
  • دارای ريموت کنترل از راه دور
  • دارای سیستم نصب اتصال سیستم جوش

مشخصات فنی :

data Technical

MODELA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)
RPM035010007401120Φ750750
RPM1000150010001600Φ10001100
RPM50002300160025501300*1300(Φ1700)1900
RPM100002300160025501300*1300(Φ1700)1900
RPM15000250030030001600*1600(Φ2000)2200

ابعاد :

Dimension

MODELLoad capacity(KG)Rotation speed(RPM)Tilting timeT-slots for bolts
RPM03503500.2 ~ 1120°/20 secM16
RPM100010000.2 ~ 1120°/30 secM16
RPM500050000.1 ~ 0.6120°/80 secM20
RPM10000100000.1 ~ 0.6120°/100 secM24
RPM15000200000.1 ~ 0.6120°/120 secM24
طراحی و توسعه از آواندا