دسته‌بندی نشده

دستگاه پرس بانداژ چرخ قطار

این دستگاه تعویض رینگ خارجی چرخ قطار را برای چرخ های بانداژی امکان پذیر می کند . تجهیز مورد نظر عملیات پرسکاری رینگ بانداژ را به صورت صحیح و سریع طبق دستور العمل های استاندارد راه آهن میسر می سازد.

Train wheel Push Device

This makes it possible to replace the outer rim of the train wheel for the belt wheels.
The equipment required for the rigging of the ring bands is done correctly and promptly according to the standard railway instructions.

ویژگی:
⦁ پرس کاری رینگ بانداژ بر روی چرخ طبق استاندارد های راه آهن
⦁ دارای صفحه HMI 10
⦁ قابلیت ثبت و ارائه نمودار زمان – فشار در هر لحظه از عملیات
⦁ قابلیت ذخیره اطلاعات مربوط به هر چرخ در حافظه سیستم کنترل و در یک فایل مجزا ( از جمله زمان شروع و زمان پایان ، نام اپراتور و کد چرخ و ….)

Property:
Ribbed rims on a rim according to railway standards ⦁
Has HMI 10 screen ⦁
Ability to record and display the time chart – the pressure at any moment of operation ⦁
Ability to store information about each wheel in the control system memory and in a separate file (including start time ⦁ and end time, operator name and wheel code, etc.)