whats app logo

دستگاه هونینگ

دسـتگاه هونینـگ شـرکت رهـاورد سـازه، بـا طراحـی ابـزار منحصـر بـه فـرد خـود، راه حـل مناسـبی اسـت بـرای تولیـد تجهیـزات صنایـع نفـت و گاز و بـه طـور کلـی هـر صنعتـی کـه نیازمنـد لولـه هـا یـا تیـوب هایـی بـا طـول بلنـد، کیفیـت سـطح مناسـب و دقـت بسـیار بـالا اسـت.

طراحی و توسعه از آواندا