whats app logo

بالابر آکاردئونی

بالابرهای آکاردئونی معمولا بهترین گزینه برای جابجایی محصولات سنگین بین سطوح مختلف هستند. این بالابر با بهره گیری از سیستم هیدرولیک دارای ظرفیت بارگذاری 10 تن میباشد.

دستگاه هونینگ

دستگاه هونینگ

دسـتگاه هونینـگ شـرکت رهـاورد سـازه، بـا طراحـی ابـزار منحصـر بـه فـرد خـود، راه حـل مناسـبی اسـت بـرای تولیـد تجهیـزات صنایـع نفـت و گاز و بـه طـور کلـی هـر صنعتـی کـه نیازمنـد لولـه هـا یـا تیـوب...

پرس افقی مونتاژ چرخ قطار

پرس های افقی شرکت رهاورد این قابلیت را دارند تا تمام قطعات موجود بر روی محورهای چرخ قطار شامل چرخ ها، صفحات ترمز و چرخ دنده ها را مونتاژ و دمونتاژ کنند. همچنین محصولات متعدد این شرکت میتواند طیف وس...

دستگاه پرس بانداژ چرخ قطار

این دستگاه تعویض رینگ خارجی قطار را برای چرخ های بانداژی امکان پذیر می کند. تجهیز مورد نظر عملیات پرسکاری رینگ بانداژ را به صورت صحیح و سریع طبق دستور العمل های استاندارد راه آهن میسر می سازد

دستگاه جوشکاری چرخ قطار

به منظور سرعت بخشیدن در تعمیر و ترمیم چرخ های آسیب دیده قطار ها و دیگر صنایع ریلی، شرکت رهاورد سازه اراک اقدام به طراحی و تولید دستگاهی نیمه اتوماتیک نمود که بتواند در اسرع وقت چرخهای آسیب دیده را ...

دستگاه جوش دروازه ای

دستگاه جوش دروازه ای

جهت انجام سریع و با کیفیت جوشکاری تیرورق، باکس و سازه های فلزی میتوان از این دستگاه استفاده کرد. که توسط این دستگاه کیفیت جوشکاری و همچنین سرعت تولید افزایش می یابد

دستگاه H صاف کن هیدرولیکی

در تولید سازه های فلزی با مقاطع H و I ، با فرآیند جوشکاری این مقاطع دچار اعوجاج می گردند، لذا جهت صاف نمودن مقاطع و ایجاد شکل استاندارد از این ماشین استفاده میگردد.

دستگاه گرداننده H

دستگاه گرداننده باکس

شـرکت رهـاورد سـازه اراک بـرای مشـکل متـداول چرخانـدن و موقعیـت دادن بـه تیرهـا و سـازه هـای فلـزی راه حـل منحصـر بـه فـردی ارائـه داده اسـت .مزیـت بـارز دسـتگاه گرداننـده H شـركت رهـاورد سـازه ارا...

گرداننده فیت-آپ

در تولید مخازن با طول ها و قطرهای مختلف نیازمند دقت و سرعت در مونتاژ شلها با هم و یا مونتاژ عدسی به شل می باشد. که بیشتری انرژی و وقت صرف چنین کاری میگردد. شرکت رهاورد سازه اراک در راستای اهداف تول...

گرداننده معمولی

سـری گرداننـده هـای معمولـی محـدوده وسـیعی از قطـر هـای مخـازن را در بـر میگیـرد. فاصلـه بیـن گوشـواره هـای دسـتگاه میتوانـد بصـورت دسـتی و متناسـب بـا قطـر مخـزن کـم و یـا زیـاد شـود.همچنین در ایـ...

طراحی و توسعه از آواندا