whats app logo

گرداننده فیت-آپ

در تولید مخازن با طول ها و قطرهای مختلف نیازمند دقت و سرعت در مونتاژ شلها با هم و یا مونتاژ عدسی به شل می باشد. که بیشتری انرژی و وقت صرف چنین کاری میگردد. شرکت رهاورد سازه اراک در راستای اهداف تول...

گرداننده معمولی

سـری گرداننـده هـای معمولـی محـدوده وسـیعی از قطـر هـای مخـازن را در بـر میگیـرد. فاصلـه بیـن گوشـواره هـای دسـتگاه میتوانـد بصـورت دسـتی و متناسـب بـا قطـر مخـزن کـم و یـا زیـاد شـود.همچنین در ایـ...

گرداننده مخزن

گرداننده خود تنظیم

بمنظور بارگذاری سریع تر مخازن با قطر های مختلف، این دستگاه طوری طراحی شده است که نیازی به تنظیم فاصله چرخ هایش نباشد و این فرایند به صورت مکانیزم خودکار انجام میگردد.ویژگی ها :  دارای س...

طراحی و توسعه از آواندا